APIE PROJEKTĄ

Dėkojame, kad lankotės interneto svetainėje www.muziejuedukacija.lt ir džiaugiamės, jog ji pamažu tampa nuolatine muziejų ir mokyklų bendruomenių, kultūros ir švietimo sričių administratorių bendradarbiavimo platforma.

Ilgą laiką Lietuvoje nebuvo nė vienos interneto svetainės, kurioje būtų pateiktos visų muziejų edukacinės programos, naujienos apie edukacinę veiklą, kur vyktų diskusijos, kur mokytojams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams būtų suteikta informacijos grįžtamojo ryšio galimybė.

Interneto svetainė www.muziejuedukacija.lt sukurta įgyvendinant projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuotą Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Svetainės paskirtis – teikti oficialią informaciją apie visų Lietuvos muziejų edukacines programas, skatinti muziejų edukatorių ir pedagogų bendradarbiavimą, teikti metodinę pagalbą ir konsultuoti mokytojus. Interneto svetainėje informacija apie visų Lietuvos muziejų edukacinę veiklą pateikiama pagal savivaldybes, švietimo teikėjus, ugdymo sritis,

amžiaus grupes.

Muziejaus edukacinės programos pateikimo svetainei forma

Muziejaus edukacinės programos išsamaus aprašo forma

Muziejaus edukacinio užsiėmimo plano forma 

Muziejaus-mokyklos bendradarbiavimo sutarties forma

 

KITOS PROJEKTO VEIKLOS

2011 m. lapkričio–2015 m. liepos mėn. vykusiu Lietuvos muziejų asociacijos projektu „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ siekta suformuoti nacionalinį muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklą, kurio dėka muziejai ir mokyklos sutelktų savo kompetencijas ir išteklius plėsti neformaliojo švietimo paslaugas siekiant tobulinti pilietinio ir tautinio ugdymo procesą.

 

Projekte dalyvavo 17 muziejų-partnerių: Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos jūrų muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Kėdainių krašto muziejus, A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Kretingos muziejus, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, Lietuvos aviacijos muziejus, Lietuvos energetikos muziejus, Šilalės V. Statkevičiaus muziejus, Literatūrinis A.Puškino muziejus.

Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo bei mokinių ir mokytojų poreikių tyrimas

Įgyvendinant projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ 2012 m. balandžio–gegužės mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir poreikių tyrimą.

„Vilmorus“ parengtoje Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo, mokinių ir mokytojų poreikių tyrimo ataskaitoje suformuotas muziejų lankytojų „portretas“, įvertinta muziejų edukacinė veikla, visuomenės požiūris apie muziejų vykdomus edukacinius projektus ir renginius, surinkta informacija apie visuomenės, pedagoginės bendruomenės ir muziejų darbuotojų poreikius edukacinėje srityje ir edukacinės veiklos prioritetus, sukaupta informacija ir „idėjų bankas“ muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklui formuoti. Šis pirmą kartą Lietuvoje atliktas išsamus tyrimas, įvertinantis Lietuvos muziejų edukacinę veiklą, turi išliekamąją reikšmę bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, muziejų specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir mokinių ir mokytojų poreikių tyrimo ataskaita

Mokymai mokytojams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo organizuojami šalies mokytojų bei švietimo ir kultūros administratorių mokymai, kurių metu jie supažindinti su muziejų edukacine veikla, teikiamų paslaugų įvairove. iekiant, kad gyvais muziejų artefaktais praturtintas mokymas ir mokymasis muziejuje taptų sistemingu procesu, buvo studijuota tarptautinė patirtis, suteikta strateginio planavimo įgūdžių inovatyviais metodais spręsti kultūrinės edukacijos bei muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo strateginės plėtros problemas ateityje.

2012 m. gegužės ir spalio–lapkričio mėnesiais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Šiauliuose ir Panevėžyje vyko mokymai temomis: „Muziejų edukacinių programų pritaikymo bendrojo ugdymo programoms galimybės“ ir „Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo svarba muziejų edukacinių programų sklaidai mokyklose“. Mokymuose dalyvavo 268 asmenys: pedagogų švietimo centrų darbuotojai, mokyklų direktoriai, jų pavaduotojai ugdymui, muziejų darbuotojai ir įvairių dalykų mokytojai iš 60-ties savivaldybių. Mokymus organizavo ir vedė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

Vilijos Lukošūnienės nuotraukose – 2012 m. gegužės ir spalio–lapkričio mėn. Vilniaus, Kauno, Alytaus, Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos muziejuose vykusių mokymų akimirkos.

 

Mokymai Alytuje Mokymai Kaune Mokymai Kaune

 

 

2014 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais keturiuose Lietuvos regionuose – Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje – organizuoti strateginio planavimo mokymai. Seminarai vesti taikant inovatyvius ateities scenarijų ir kelrodžių žemėlapių strateginio planavimo metodus. Po šių mokymų buvo parengta Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo ilgalaikės plėtros galimybių įžvalga bei strategija 2025. Mokymuose ir įžvalgos kūrime, vadovaujant UAB „ProBaltic Consulting“ ekspertams, dalyvavo 94 valstybės ir savivaldybių kultūros ir švietimo sričių administratoriai, pedagogų švietimo centrų ir muziejų darbuotojai, mokytojų dalykininkų asociacijų ir mokinių organizacijų nariai.

Rūtos Grygelytės nuotraukose – 2014 m. rugsėjo–lapkričio mėn. Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje vykusių strateginio planavimo mokymų akimirkos.

 
         

 

 

2014 m. rugsėjo–spalio mėnesiais 20 muziejų ir kultūrinės edukacijos specialistų sėmėsi tarptautinės patirties Jungtinėje karalystėje ir Danijoje – šalyse, turinčiose vieną didžiausių Europos Sąjungoje neformaliojo švietimo integravimo į formalųjį ir muziejų lankymo įtraukimo į bendrojo ugdymo programas patirtį. Stažuotėse užsienyje dalyvavo Projekto partnerių-muziejų darbuotojai, atsakingi už edukacinę veiklą, Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų, Muziejų asociacijos atstovai. Muziejų specialistų stažuotes užsienyje organizavo UAB „Projektų valdymo ekspertų grupė“, UAB „Thinking organisations“ ir UAB „Glotera“.

2015 m. kovo mėn. Projekto įgyvendinimo metu ir užsienio šalyse įgyta patirtis perteikta 70-čiai šalies muziejų edukatorių, dalyvavusių Projekto partnerių muziejuose organizuotose penkių dienų stažuotėse.

Dainos Kamarauskienės, Lolitos Valužienės, Svajūno Randžio ir LMA archyvo nuotraukose – muziejininkų stažuočių, vykusių 2014 m. rugsėjo–spalio mėn. Danijoje, Jungtinėje Karalystėje akimirkos.

Mokymosi aplinka Mokymosi aplinka Mokymosi aplinka Mokymosi aplinka Mokymosi aplinka
Mokymosi aplinka Britu muz Susitikimas Tate galerijoje Susitikimas Londono m muziejuje Mokymosi aplinka Mokymu aplinka. Gamtos istorijos muz.

 

Muziejų neformaliojo švietimo edukacinių programų sukūrimas ir įgyvendinimas

2012 m. rugsėjo–2014 m. kovo mėn. visoje Lietuvoje įgyvendinta 17 projekto metu sukurtų edukacinių programų, kurių tematikos įvairovė (istorija, archeologija, menai, literatūra, gamta, tikslieji mokslai ir pan.) užtikrina svarų indėlį į pilietinį ir tautinį ugdymą. Edukaciniai užsiėmimai vyko ne tik muziejuose, bet ir mokyklose bei kultūros paveldo objektuose, istorinėse vietovėse. Užsiėmimų metu taikyti moksleiviams patrauklūs ugdymo metodai – virtualūs žaidimai, laboratorijos, praktiniai užsiėmimai, vaidybinės užduotys, išvykos ir pan. Visos 17 neformalaus švietimo programų iš dalies suderintos su bendrojo ugdymo programomis, jas rengiant muziejininkams talkino 7 mokytojai ekspertai, 19 mokytojų metodininkų, 11 vyr. mokytojų ir mokytojų, 7 formalaus ir neformalaus ugdymo administratoriai, konsultavo 3 Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojai.

Muziejuose sukurta mokymo ir mokymosi reikmes atitinkanti aplinka: įsigytos mokymo priemonės, įranga, reikalinga edukacinėms programoms įgyvendinti, parengtos mokymuisi skirtos garso ir vaizdo priemonės, išleista metodinė medžiaga, užduočių sąsiuviniai ir pan. Įgyvendinant programas edukaciniuose užsiėmimuose ir pamokose muziejuose dalyvavo 147 mokyklos iš 38 šalies savivaldybių, per 340 mokytojų dalykininkų ir pradinio ugdymo mokytojų, ne mažiau kaip 8 ak. val. trukmės neformaliojo švietimo programų užsiėmimuose dalyvavo 9 330 mokinių. Jiems pravesta 74 640 integruotų pamokų. Pasibaigus programai mokiniams buvo išduoti neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimai. Dalyvaudami su Lietuvos kultūros istorija ir paveldu susijusiose veiklose mokiniai atrado pažinimo džiaugsmą, o mokytojai – muziejus kaip itin patrauklią ir įvairiapusę turiningo mokymo (-si) vietą. 

Tarpinė ataskaita apie projekto dalyvius. Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-02–2012-12-31 

Tarpinė ataskaita apie projekto dalyvius. Ataskaitinis laikotarpis 2013-01-02–2013-12-31

Tarpinė ataskaita apie projekto dalyvius. Ataskaitinis laikotarpis 2014-01-02–2014-12-31 

Tarpinė ataskaita apie projekto dalyvius Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-02–2015-06-30

 

Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinio bendradarbiavimo modelis

2012 m. gruodžio–2013 m. kovo mėn., remiantis projekto išorinių ekspertų atlikta Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir poreikių tyrimo rezultatų, ES šalių gerosios praktikos bei Lietuvos muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų institucinių, teisinių, žmogiškųjų išteklių analize, suformuotas Nacionalinis muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo modelis, kuriame Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo galimybės siejamos su formaliojo ir neformaliojo ugdymo integracija ir mokymu (-si) muziejuje. Kaip svarbios sąlygos muziejinei edukacijai išskiriamos palankių mokymo (-si) aplinkų (fizinių ir virtualių) muziejuose kūrimas, pastovių finansavimo šaltinių nustatymas, žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas, šiuolaikinių mokymo (-si ) metodų taikymas, muziejų neformaliojo švietimo paslaugų stebėsena, reflektavimas ir mokytojų bei mokinių poreikių tenkinimas.

Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo sukūrimo ir strateginės plėtros gairės

2014 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais keturiuose Lietuvos regionuose – Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje – vykusių strateginio planavimo mokymų, vestų taikant inovatyvius ateities scenarijų ir kelrodžių žemėlapių strateginio planavimo metodus, bei pasitelkus mokslininkus tyrėjus, pagrindu parengtos Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo sukūrimo ir strateginės plėtros gairės.

Tai – muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo vizija ir jos pasiekimo kelrodis, apibendrinantis priemones, jų galimo įgyvendinimo iki 2025 m. laikotarpius ir vykdytojus.

PROJEKTO VEIKLŲ VIEŠINIMAS

Įgyvendinant projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, plačioji visuomenė buvo išsamiai informuojama apie muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo skatinimą nacionaliniu lygmeniu, ES paramą, jos teikiamas galimybes ir projekto rezultatus.

 

Pranešimai spaudai ir užsakomieji straipsniai

Pranešimas spaudai

2011 m. lapkričio 21 d.

Muziejai pasiruošę kurti bendradarbiavimo su mokyklomis tinklą

 

Straipsnis Europos ritmu 2012 / Nr. 1(12)

Muziejų ir mokyklų kuriamas tinklas skatins muziejų kultūros proveržį į mokyklas

 

Pranešimas spaudai

2012 m. rugpjūčio 13 d.

Muziejų lankymas – ir mokyklų programose

 

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 22 d.

Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų partnerystės tinkle jau užsiregistravo 5 tūkst. moksleivių

 

Pranešimas spaudai

2013 m. gegužės 20 d.

Muziejininkai ir mokytojai aptars bendradarbiavimo plėtrą

 
Pranešimas spaudai

2013 m. gegužės 23 d.

Muziejus ir mokykla yra pasiruošę mokyti ir mokytis kartu

 

Pranešimas spaudai

Vilnius, 2014 m. kovo 12 d.

Pamokos muziejuose – ilgalaikio bendradarbiavimo perspektyva

 

Straipsnis „Lietuvos žiniose"  2015 06 17

Pamokos muziejuose – vertė ir nepamirštamas potyris

 

Tarptautinė konferencija

2013 m. gegužės 21 d. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) vyko tarptautinė konferencija „Muziejus – mokykla – moksleivis“, skirta Lietuvos muziejų asociacijos projekto „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, įgyvendinamo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, rezultatų sklaidai, muziejų ir mokyklų bendradarbiavimui skatinti.

Konferencijos dalyviai – šalies  mokytojai, mokiniai ir muziejininkai – Nacionalinės dailės galerijos erdvėse gyvai susipažino su nacionalinio projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis“ edukacinėmis programomis, aptarė projekto patirtis, diskutavo mokyklų ir muziejų, kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo tobulinimo klausimais.  Skaityti plačiau...

 

Leidinys

2015 m. liepos mėn. išleistas informacinis leidinys „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“. 

Šis leidinys pristato Lietuvos muziejų asociacijos ir septyniolikos partnerių-muziejų projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ 3,5 metų trukusias veiklas. Muziejai ir mokyklos buvo skatinami bendradarbiauti, siekiant ne tik unikalia muziejų medžiaga praturtinti pamokas, bet ir sudaryti prielaidas mokykloms naujai pažvelgti į muziejus, kaip į aktyvius pilietinio ir tautinio ugdymo partnerius.