Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklės vertinimas: tyrimo ataskaita
2017-12-29 10:53:58

Lietuvos muziejų asociacijos užsakymu atliktas tyrimas „Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklės vertinimas ir rekomendacijos dėl jos gerinimo“.
Lietuvos kultūros tarybos finansuoto tyrimo tikslas – atnaujinti diskusiją apie glaudesnį bendradarbiavimą tarp šalies kultūros ir švietimo sektorių. Tyrimo rezultatai padės muziejuose įgyvendinant bendrakūros principą, paremtą suinteresuotų pusių įsitraukimu į bendrą vertės kūrimo procesą, kurio metu vyksta abipusis mokymasis, dalijimasis žiniomis, materialiniais ištekliais.
Tyrimo uždaviniai: ieškoti sąsajų tarp Lietuvos mokykloje plėtojamos Geros mokyklos koncepcijos ir edukacijos muziejuose praktikos; ištirti edukacijos muziejuose organizavimą ir procesus, remiantis naujosios muzeologijos nuostatomis apie aktyvų dalyvavimą ir įsitraukimą; išanalizuoti mokyklos ir muziejaus sąveikos klausimus, remiantis bendrakūros koncepcija, atspindinčia bendrą vertės kūrimą kartu su lankytojais.
Tyrimas atliktas remiantis mišrių metodų strategija, jungiančia kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus ir technikas: antrinę statistinių duomenų analizę, sutelktos diskusijų grupės metodą, anketinę apklausą. Mokytojų apklausoje dalyvavo 648 respondentai, edukatorių apklausoje – 140 muziejų darbuotojų; penkiose sutelktų diskusijų grupėse – 31 atstovas iš skirtingų Lietuvos regionų.
Tyrėjų grupei vadovavo Sigitas Balčiūnas, konsultantai: doc. dr. Jūratė Valuckienė, doc. dr. Milda Damkuvienė, doc. dr. Lina Miltenienė, Šiaulių raj. Aukštelkės pagrindinės mokyklos direktorius Vaidas Bacys. Savanorystės pagrindu atliekant tyrimą dalyvavo Šiaulių universiteto Verslo vadybos magistrantūros studentas Artur Ražinskij. Tyrimą organizavo ir administravo šalies muziejų – Lietuvos muziejų asociacijos narių – darbuotojai. 

Tyrimą atsisiųsti galima čia

LMA informacija